П О Л И Т И К А

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, видовете лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и правата, които притежават физическите лица във връзка с използването на предоставените от тях данни. Всички лични данни се събират, обработват и унищожават в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета (наричан по-долу Регламента) и относимото към сигурността и защитата на информацията законодателство в Република България.

ДЕЙСТИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

https://simple-menu.com/, в качеството си на администратор на лични данни , полага необходимите, според действащото законодателство регламенти, за да гарантира сигурността на управляваните от дружеството сайтове. Данните, които се представят на дружеството, в качеството му на администратор на лични данни, са защитени чрез технологията SSL (слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта на кодиране на личните данни така, че да могат да се прехвърлят сигурно по интернет.

Паролата, която потребителите предоставят при регистрацията си в уеб сайтовете, управлявани от дружеството е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до личната им информация.

Запазването на поверителността на личната информация на потребителите е от най-висок приоритет, поради което дружеството ограничава достъпа до нея само на онези служители на https://simple-menu.com/, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своите функции и да дадат възможност на услугите, предоставяни от дружеството, да бъдат коректно предложени на потребителя. https://simple-menu.com/ ще запази информацията за потребителя поверителна, освен когато разкриването й се изиска по силата на закон или по технически цели.

https://simple-menu.com/ съхранява личната информация на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на управляваните от дружеството уеб сайтове. В общия случай, съхраняваме личните данни на потребителя докато съществува профилът му в даден сайт или докато потребителят изрично не пожелае данните му да бъдат заличени. Предоставената и събирана от потребителите информация не се и няма да се предоставя за ползване възмездно на когото и да било без личното съгласие на потребителя за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване по надлежния ред от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени от действащото българско законодателство.

https://simple-menu.com/, в качеството си на Администратор на лични данни, полага максимално възможни усилия, за да защити личните данни на своите потребители, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва потребителите да имат предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОТРБЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Потребителите на услуги, предоставяни от https://simple-menu.com/, разполагат с определени права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които дружеството съхранява, а именно:

Всеки потребител има право да изиска достъп и да получи информация по отношение на личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните им данни.

Всеки потребител има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълни данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват.

По всяко време потребител може да оттегли съгласието си за използване на личните му данни, които е предоставил в предходен момент.

Ако потребител прецени, че не желае https://simple-menu.com/ да обработва личните му данни, има право да бъде „забравен”, т.е. може да поиска по всяко време личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните обстоятелства:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

В случай, че потребителят е оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни.

Ако личните данни на потребителя се обработват незаконосъобразно.

В случай, че потребителят е възразил срещу обработването на личните му данни.

Други случаи, предвидени в законодателството, регламентиращо защитата на личните данни.

В редица случаи, потребителят има право да поиска вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните му данни.

Право на възражение пред https://simple-menu.com/ срещу обработването на личните данни на потребител при наличие на законово основание за това.

Всички изброени по-горе права могат да бъдат упражнени чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес office@pr22a.eu, изпратено от регистрационния имейл адрес на потребителя, съдържащо най-малко следното:

Потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице

Описание на искането в свободен текст.

Посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане.

Предпочитана форма за предоставяне на информацията.

Ако субект на данни пожелае да бъде „забравен” и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие.

В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679, регламентиращ правото на изтриване („правото да бъдеш забравен”), https://simple-menu.com/ изтрива единствено личните данни на субекта, но не и на публично достъпни публикации, които субектът на данни е направил във форуми, коментари към публикации и статии в сайтове на дружеството, постове и блогове.

Подаването на заявление до https://simple-menu.com/ е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението от дружеството.

Освен горепосочените права https://simple-menu.com/ дава право на потребителите сами да извършат някои промени във връзка с обработване на личните им данни, а именно:

Всеки потребител може в потребителския си профил сам да редактира и изтрива лични данни, които не са задължителни за ползването на сайта и не желаят да бъдат публично достояние.

Всеки потребител може да управлява предпочитанията си за абонаменти от настройките на потребителския си профил, както и да се откаже от получаването на конкретен бюлетин по електронна поща чрез избор на опцията за отписване в края на всеки имейл.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

„Субект на данни” е физическо лице, което е идентифицирано или би могло да бъде идентифицирано въз основа на определена информация, представляваща лични данни на същото.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор“ означава компетентният орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в националното законодателство. В настоящия случай Администратор на лични данни е https://simple-menu.com/.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Лице с достъп до данни“ е всяко лице, действащо под ръководството на администратора или на обработващия, което има достъп до лични данни, може да ги обработва само по указание на администратора, освен ако в закон е предвидено друго.

„Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

„Поверителност“ е изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване.

https://simple-menu.com/ събира и обработва лични данни при използване на някои от притежаваните и/или управляваните от дружеството интернет страници. Личните данни, които се обработват от https://simple-menu.com/, се предоставят директно от потребителите, физически лица, или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което https://simple-menu.com/ лични данни е чл. 6, т. 1, б. А от Регламента, а именно хипотезата, при която субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. Във връзка с целите, посочени по-долу, потребителите следва да дадат изричното си съгласие за всяка отделна цел, посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я отстрани текст. Когато е направен избор се появява отметка в кутийката, която представлява даденото съгласие от потребителя личните му данни да бъдат обработвани от https://simple-menu.com/. Когато не е направен избор полето за отметка е празно. Съгласието, описано по-горе, представлява задължителна предпоставка за регистрация в съответния сайт, управляван от https://simple-menu.com/.

ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Личните данни, които физическите лица предоставят директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на лични данни не е задължително условие за ползване на уеб сайтовете, освен ако потребителите пожелаят да си направят доброволна регистрация.

Лични данни, които събираме от потребителите, физически лица, при извършване на доброволна регистрация са: име и фамилия, дата на раждане, електронна поща, телефон за контакт и други данни, в зависимост от уеб сайтът, в който физическото лице желае да се регистрира (индивидуализира). https://simple-menu.com/ събира и друга информация, която потребителите могат да посочат доброволно, по тяхна преценка, и предоставянето й не е предпоставка за регистрация на профил в съответния сайт, управляван от дружеството администратор на лични данни. Тази информация не идентифицира физическите лица (например хоби, любими занимания, интереси), а се пазят по желание на последните с цел представянето им пред останалите потребители на съответния сайт. Същите данни могат да бъдат коригирани или заличавани по всяко едно време от съответния потребител. Следва да се има предвид от потребителите, че предоставяйки публично лична информация в сайтовете на https://simple-menu.com/, същата може да бъде видяна видяна от други потребители на същите сайтове и администраторът на лични данни https://simple-menu.com/ няма да има възможност да предотврати по-нататъшното й използване от тях.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

https://simple-menu.com/ използва социалните медии за да промотира своята дейност, продукти и услуги, както и за да рекламира, подобри и администрира своите собствени услуги.

Интеграция с приставки на социални медии. Интегрирана е приставка на социални медии в сайтовете, управлявани от https://simple-menu.com/, което означава, че когато потребител натисне върху един от тези виртуални бутони (например бутона „харесва ми” на Facebook) се споделят част от личните данни на потребителя с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент потребителят е вписан в профила си в съответната социална медия, доставчикът на същата медия може да свърже тази информация със съответния профил и да ги покаже, правейки ги видими за останалите потребители, с които е свързан профилът.

Други услуги и функции, свързани със социални медии. https://simple-menu.com/ може да интегрира още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които потребителите да общуват с дружеството или помежду си, във връзка с предоставяните от дружеството услуги. Възможно е дружеството, администратор на данни, да поддържа профили в социалните медии и да предлага приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато потребител се свърже със сайт на дружеството, посредством социална медия, доставчикът на последната би могъл да позволи на потребителя да споделя информация с https://simple-menu.com/. Ако потребителя предпочете да сподели, ще бъде общо уведомен от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато потребител се впише в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с дружеството администратор на лични данни. Това може да включва адрес, възраст или профилни снимки на потребителя, запазени в профила му.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ АВТОМАТИЧНО

Когато потребител посети някоя от уеб страниците ни, уеб сървърът на Администратора автоматично разпознава и събира IP адреса, който е определен от доставчик на интернет услуги на потребителя и не го идентифицира лично.

Обобщена информация – Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използва, когато посещава сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което е прекарал в даден сайт и кои страници в сайта е посетил. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки (‘Cookie’): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Потребителят може да избере да изтрие нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

Повече информация за „cookie” може да бъде намерена  на  http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

„ПАРАГРАФ 22 А” ЕООД използва следните типове „бисквитки“:

(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното устройство на потребителя, когато посещава нашите уебсайтове. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват уебсайта. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами, които биха могли да представляват особен интерес на потребителя на наши и други уебсайтове.

(2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашите уеб сайтове възможно най-ефективни. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните от потребителя настройки.

(3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на нашите сайтове. Тези „бисквитки“ могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в нашите сайтове. Тези “бисквитки” са анонимни – не могат да идентифицират потребителя. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към потребителя, когато посещава други уебсайтове.

(4) Нямаме достъп до „бисквитки“ на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.
Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите могат дабъдат намерени на: 
http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

https://simple-menu.com/ си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове ни като записват информация от бисквитки или уеб указатели от компютъра на съответния потребител.

Цели на обработка на личните данни на потребителите:

https://simple-menu.com/ обработва личните данни на потребителите само за целите, описани по-долу:
• за регистрация и управление на потребителския профил, включително, за да ползва услуги, изискващи регистрация в нашите сайтове и комуникация с потребителя, включително, но не само при раздаване на награди в игри, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми;
• за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайтовете на https://simple-menu.com/ с цел подобряване на нашите продукти;
• да изпращаме на потребителя регулярен нюзлетър, за който изрично е абониран;
• за маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт;
• да изпращаме до потребителя маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили съгласието за това.

Разпознаването и събирането на IP адреса позволява:

Разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки.

Да покажем реклама, свързана с локацията на потребителя или сервизна информация като прогноза за времето, населеното място, в което се намира или най-близкото до него.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА,

НЕНАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ

В качеството си на Администратор на лични данни, разбираме значението на това да се предприемат допълнителни мерки за защита неприкосновеността и безопасността на децата. Водими от това, деца на възраст под 16 години нямат право да си създават профили в сайтове, управлявани от https://simple-menu.com/ без изричното съгласие на свой родител / настойник. Ще премахнем/изтрием всеки акаунт, който е създаден от лице, ненавършило 16 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

Меню за 4-6 човека – как да впечатлим родителите на половинката, приятелско семейство
Митове и легенди за диетите
Вегетарианската кухня - решение или проблем
Ергенско и моминско парти?
Българското кръщене - традиция от векове
Психология на храненето
Десертите и диетите – здравословни и калорични войни
Глутенът – бич на храненето през 21 век?
Правилни и неправилни въглехидрати – какво да ядем?
Здравето и храната – няколко прости съвета
Закуската – най-добрия старт на деня
Какво значи да комбинираме храна с вино или напитка?
Морският дар за човечеството
Бърза бананова торта
Лесна баница с лютеница
Бърза семейна вечеря
Запеканка с патладжан
Испански огретен
Кейк с моркови, лимон и джинджифил
Брауни - маслен кейк
Калмари "Провансал"
Мус от жълти и червени печени чушки и пуешка шунка
Свински бут на фурна със картофени вафли и гъби в сметана
Паста "Талиателе със пилешко Алфредо сос"
Пържоли на грил и картофени кюфтета със грахово пюре
Салата от пикантни моркови, сусам и лук
Ануш абур – сладка арменска супа
Картофен пудинг с кайма
Домашни бисквити с овесени ядки
Сьомгова пъстърва във фолио на фурна
Пикантни свински ребърца с чесън
Шпиковани пилешки гърди
Нисковъглехидратен кекс
Свежа салата със синьо сирене
Сирене по шопски
Постно зеле на фурна
Кето хлебчета
Пица със сирена
Запечени хрупкави картофки
Мариновани пилешки крилца
Топла салата с моркови и цвекло
Салата с броколи и мариновано цвекло
Свински пържоли с лук и портокалов сок
Мъфини – основна рецепта
Салата “Healthy”
Пролетно агнешко канапе
Канапе с агнешки дреболии
Агнешко печено с хрупкава коричка
Гриловани бели аспержи
Чийзкейк без печене
Супа с домати и моркови
Питки със сирене
Пасирана супа от спанак и ябълка
Агнешка главичка с дроб сарма
Плодова салата с дресинг